Wat is arbeidszorg?

Onder arbeidszorg verstaat de Ronde Tafel de methodiek waarbij onbetaalde arbeid gecombineerd wordt met zorg op maat. Zorg op maat voor mensen die om medische, mentale, psychische, psychiatrische, sociale of multiproblematiek niet, nog niet of niet meer op de betaalde arbeidsmarkt terecht kunnen. 

Arbeidszorg is dan ook zowel als ‘finaliteit’ of als ‘stap naar betaald werk’ mogelijk. Het bevindt zich dus op trede 3   –niet meer op de betaalde arbeidsmarkt-  of op trede 4   –nog niet op de betaalde arbeidsmarkt–    van de participatieladder. 

Arbeidszorg kan o.a. de volgende vormen aannemen : ArbeidsMatige Activiteiten (AMA) WVG, ArbeidsMatige Activiteiten (AMA) WSE, begeleid werken, zorgboerderij, …. 

De Ronde Tafel Arbeidszorg ontstond in 2000 op initiatief van de Koning Boudewijnstichting en SST. Momenteel is de Ronde tafel Arbeidszorg geëvolueerd tot een representatieve woordvoerder en belangenbehartiger van alle initiatieven in Vlaanderen die gebruik maken van de methodiek arbeidszorg.

In deze hoedanigheid omvat de Ronde Tafel Arbeidszorg vertegenwoordigers van de Maatwerkbedrijven, de Geestelijke Gezondheidszorg, Algemeen Welzijnswerk en Instellingen voor Personen met een Handicap. Ook de 5 provincies nemen een belangrijke rol op in de Ronde Tafel Arbeidszorg.

Meer info over de permanente leden van de Ronde Tafel Arbeidszorg: zie Ledenlijst.

Arbeidszorg biedt arbeid op maat aan personen die niet, nog niet of niet meer terechtkunnen in het reguliere of beschutte tewerkstellingscircuit.

Arbeidszorg bevindt zich op het continuüm tussen zorg en arbeid, waarbij de nadruk kan overhellen naar één van beide naargelang de vraag en de mogelijkheden van de arbeidszorgmedewerker.

Arbeidszorg realiseert voor ieder mens het recht op arbeid en biedt hem/haar de kans te genieten van de latente functies van arbeid zonder de nadelen of de risico’s die verbonden zijn aan een arbeidsovereenkomst. Het verhoogt zo het algemeen welzijn en de maatschappelijke integratie van de arbeidszorgmedewerker.

Elk Vlaams arbeidszorginitiatief, ongeacht de inbedding van deze werkvloer, voldoet aan de volgende criteria:

  • Biedt onbezoldigde arbeid op maat van de doelgroepmedewerker.
  • Biedt zorg op maat van de doelgroepmedewerker.
  • Biedt arbeid en zorg aan op vrijwillige, maar niet vrijblijvende basis van de arbeidszorgmedewerker.
  • Werkt trajectmatig met elke doelgroepmedewerker.
  • Biedt een niet-categoriaal aanbod aan activiteiten aan voor de doelgroep.
  • Werkt inclusief: niemand wordt op basis van zijn of haar statuut uitgesloten.
  • Is ingebed in een regionaal netwerk. Samenwerken is essentieel om de juiste persoon het juiste aanbod te geven en de juiste zorg te verstrekken.

Arbeidszorginitiatieven groeiden sinds de jaren 90 van de vorige eeuw via diverse moederorganisaties uit naar organisaties die een laatste vangnet wilden vormen voor wie niet (meer) of nog niet terecht kon op de arbeidsmarkt. Arbeid is immers meer dan alleen maar geld verdienen. Het geeft ook status en identiteit, het structureert de tijd en bevordert sociale contacten. Arbeid geeft een individu de kans om te groeien, te leren en competenties te ontwikkelen.

De Ronde tafel Arbeidszorg wil alle arbeidszorginitiatieven een stem geven, gemeenschappelijke behoeften in kaart brengen, overheden attent maken op het belang van arbeidszorg, als brugfunctie tussen welzijn en werk.

Ook vandaag, waar steeds meer aandacht geschonken wordt aan de potentiële inactieve arbeidsreserve, is het belang van arbeidszorg niet te onderschatten. Arbeidszorg biedt een aanbod op de tredes 3 en 4 op de participatieladder. Deze participatieladder is een instrument, dat door de Vlaamse overheid werd ingeroepen om iemands actuele participatieniveau in de maatschappij vast te leggen en van daaruit te helpen bepalen hoe iemands participatieniveau op maat van individuele competenties verhoogd kan worden.